Általános Szerződési Feltételek:

Rehab Car Service Kft (Adószám: 26799353-2-13 ; Székhely 2310 Szigetszentmiklós Füves utca 14.) és a megrendelő (a továbbiakban ügyfél) az autójavítási munkálatokra vonatkozóan egymással eseti szerződést kötnek, melynek tartalmát a javító által kiállított munkalap tartalmazza. A felek a munkalap tartalmától eltérő bármely megállapodása csak írásban és mindkét fél általi aláírás esetén érvényes.

A munka megrendelése:

Az ügyfél megrendelését a javító által elkészített és kitöltött munkalap aláírásával adja le. A gépjármű felvétele során a javító a munkalapon jelzett hibajelenség megvizsgálására és elhárítására köteles. A javító nem köteles végrehajtani a gépkocsi teljes átvizsgálását, de a közlekedésbiztonságot befolyásoló hibákra fel kell hívnia a jármű tulajdonos figyelmét! Amennyiben az ügyfél nem kéri ezek javítását, úgy köteles felelősségvállalási nyilatkozatot aláírni! A munkalap kiállítását megelőzően a javító az ügyfél kérésére javítási munkavégzésről előzetes írásbeli ajánlatot ad, amelyben feltűnteti az elvégzendő munkákat, azok ellenértékét és a vállalási határidőt. A javító jogosult az ajánlat kiállításáért az ügyfélváróban kifüggesztett díjat felszámítani. Az ajánlat annak kiállításától számított 3 napig érvényes, kivéve, ha az ajánlattétel és a gépjármű ismételt beszállítása között a gépjármű állapotában olyan változás következik be, amely a munka elvégzését vagy a munka díjazását befolyásolja. A javító az ajánlat szerinti munka elvégzését megtagadhatja, ha

A munka elvégzése:

A javító köteles az általa vállalt munkát legjobb tudása szerint és minőségben elvégezni, és a gépjárművet az ügyfélnek a vállalási időn belül, előzetes értesítés, illetve fix határidő – munkalapon történt megjelölés a felek által meghatározott napon – átadni. A szervizmunkáról kiállított számla (a munkalap nem) tanúsítja az abban foglalt munkák elvégzését, a munkák minőségét, valamint azt, hogy a felhasznált anyagok megfelelnek a jogszabályokban illetve a szabványokban előírtaknak. A felhasznált anyagok (alkatrészek, tartozékok) minőségének tanúsítása nem vonatkozik arra az esetre, amikor az alkatrészt az ügyfél szolgáltatta. A javító az általa végzett szervizmunkákra a 249/2004. (VIII.27.) kormányrendelet szerint vállal jótállást. Ennek megfelelően a fogyasztónak minősülő /Ptk. 685.§ d.) pont/ ügyfelek tulajdonában lévő személygépjárműveken – garanciális javítás körén kívül – végzett 20.000 Ft-ot meghaladó összegű szervizmunkákra a szerviz a kijavított gépjármű átadásától számított hat hónap jótállást vállal, melynek részletes feltételeit az ügyfélnek átadott jótállási jegy tartalmazza. Amennyiben a javító a munka elvégzése során azt tapasztalja, hogy olyan más munka elvégzése válik szükségessé, amely a munkalap felvételekor még nem volt ismert, de azok a gépjármű üzemképességéhez szükségesek azokat abban az esetben végezheti el, ha az ügyféllel erről egyeztet és felhatalmazást kap rá! A gépjárműből kiszerelt alkatrészek/tartozékok a gépjármű tulajdonos tulajdonát képezik, kivéve, ha azokról az ügyfél a munkalapon kifejezetten rendelkezik.

Szervizdíj, pénzügyi teljesítés:

Jótállás:

Az ügyfél a szabályszerűen kiállított jótállási jegy felmutatásával jogosult a jótállási időn belül a jótállást érvényesíteni a javító szolgáltatásra. Kivéve, ha a szervizszolgáltatás olyan munkát érint, amelyre a jótállás nem vonatkozik, vagy a javítandó hiba a gépjármű rendeltetés-ellenes használatából, a kötelező szervizelési időpontok be nem tartásából, vagy más, az ügyfélnek felróható okból keletkezett

Nem köteles megtéríteni a javító azt a kárt, amely olyan okból keletkezett, vagy vált szükségessé, amely: Az ügyfél felróható magatartásának eredménye. Ilyen különösen, de nem kizárólagosan:

Jótállás:

Amennyiben a felek erről nem rendelkeznek, a javító a gépjárművet műhelykörülmények között, a gépjárművön elvégzendő, vállalt munka figyelembevételével. Amennyiben az ehhez szükséges feltételek a javító részről biztosíthatók, az ügyfél kérése esetén a felek megállapodhatnak abban, hogy a javító a gépjárművet zárt helyen tárolja. Ebben az esetben az ügyfél a gépjármű átvételével egyidejűleg napi 1.000Ft (Egyezer)+ÁFA összegű díjat köteles a javítónak megfizetni.

A javító az általa átvett gépjárművet akkor is köteles tárolni, ha az ügyfél a gépjárműért javítás után vagy a munkalapon feltüntetett, javító által vállalt fix határidő elteltét követően nem jelentkezik. 3 (három) munkanapot meghaladó átvételi késedelem esetén a gépjármű átvételéig az ügyfél köteles a javító részére napi 2.500Ft (Kettőezerötszáz)+ÁFA összeget megfizetni, időn túli tárolás jogcímen.

Egyebek:

Arra az esetre, ha a gépjármű nem a megrendelő tulajdonában van, a megrendelő kijelenti, hogy a tulajdonos a javításhoz hozzájárult.

Vissza pdf - Letöltés